Arveregler for henholdsvis skatteresidenter og ikke-skatteresidenter

Arveregler for henholdsvis skatteresidenter og ikke-skatteresidenter

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

I denne artikel berøres de generelle regler for beskatning af arv for både skattemæssige og ikke-skattemæssige residenter. Vi har fået en henvendelse fra en læser med en ejendom i Estepona og giver derfor også et eksempel ud fra de regler, der gælder i Estepona kommune.

I Spanien bliver arveafgiften reguleret ved lov 29/1987 af den 18. december (ændret ved lov 4/2008 af den 23. december). Loven berører beregningsmetoden samt de forskellige beløb. Med lov nr. 21/2001 af 27. december, som regulerer de skattemӕssige og administrative systemer for finansieringi de spanske regioner, har regionerne nu bemyndigelse til at give skattenedslag og rabatter. Det betyder, at arve- og gaveafgifterne ikke er ens i de forskellige spanske regioner, men varierer kraftigt afhӕngigt af det sted, hvor de skattepligtige aktiver befinder sig, samt hvor arvingerne og afdøde havde bopæl.


Arv for skatteresidenter bosat i Spanien

Lov nr. 29/1987 skelner mellem arvinger, der er skatteresidente i Spanien og dem, der ikke er det.

• Hvis arvingen er skatteresident i Spanien, skal arvingen betale “impuesto por obligación personal”. Det vil sige, at der skal betales spansk arveafgift af alle de arvede aktiver, uanset om de er i Spanien eller i udlandet.

• Hvis arvingen ikke er skatteresident i Spanien, skal der betales “impuesto por obligación real”, hvilket betyder, at der kun skal betales spansk arveafgift af de aktiver, der befinder sig i Spanien.

I begge tilfӕlde er der en risiko for dobbeltbeskatning alt efter, hvor arvingen har sit skattemæssige hjemsted. En advokat med speciale i international arvelov vil kunne hjӕlpe med denne proces.


Arv i Andalusien

Hvis den afdøde var bosat i Andalusien, og arvingerne er skatteresidente i Spanien, kan arvingerne drage fordel af forskellige skattenedsӕttelser.

1) Hvis den ejendom, arvingerne har arvet efter afdøde, var arvingens sӕdvanlige bopӕl på tidspunktet for dødsfaldet, vil beskatningsgrundlaget på ejendommen blive reduceret med 99,99%, hvilket gør overførslen af ejendommen til arvingen nӕsten skattefri (uden arveafgift).

2) Direkte slægtninge eller ægtefællen til afdøde kan blive fritaget for betaling af arveafgift, hvis de samlede individuelle aktiver, der arves, ikke overstiger 175.000 euro, og hvis arvingens samlede formue er mindre end 402.678 euro.

3) Arvinger med et handicap på 33% eller mere kan få nedsat beskatningsgrundlaget med 47.859 euros på betingelse af, at det samlede individuelle beskatningsgrundlag er mindre end 250.000 euro.

4) Der gives en reduktion på 99,99% af beskatningsgrundlaget på arv af virksomheder, selvstӕndige forretning og virksomhedsaktier.

Hvis arvingen eller afdøde ikke har bopæl i Andalusien, er skattenedsættelserne meget lavere.

Hvis man er bosat i Danmark, er den eneste nedsættelse, der gør sig gældende på 15.956,87 euro, hvis man er direkte slægtning til den afdøde. Hvis man har et handicap på 33% vil nedsættelsen blive på 47.858,59 euro. Hvis man har et konstateret handicap på 65% eller mere, er nedsættelsen på 150.253,03 euro.


Hvordan beregnes beskatningsgrundlaget for en ejendom?

Skattegrundlaget (på spansk “Base imponible”) er det samlede beløb, der fremkommer efter, at man har tilføjet værdien af den del af ejendommen, der tilhører den afdøde, samt værdien af de ting, der findes i Spanien, og det beløb, der var på den afdødes konto i Spanien på tidspunktet for dødsfaldet. Skattereglerne hæver dette beløb med 3% som ”ajuar domestico” (indbo).

Gæld og omkostninger ved begravelse er udgifter, der kan trækkes fra. Hvis ejendommen var belånt i Spanien, vil det beløb, der svarer til den afdøde, blive trukket fra (banken, der har givet lån i ejendommen, behøver ikke at være spansk, men lånet skal opføres som gæld i det spanske ejendomsregister).

Når ægtefællen, der arver ejendommen, ikke ønsker at sælge den, er den billigste måde at beregne værdien af ejendommen ved at anvende en koefficient på den matrikulære værdi (ejendomsværdien). Hvis ejendommen for eksempel ligger i Estepona vil koefficienten, der skal anvendes være matrikulærværdien 1).

Det betyder, at den mindste værdi. man kan give ejendommen i skattemæssig hensigt, er den matrikulære værdi. Hvis den matrikulære værdi af ejendommen for eksempel er 90.000 euros, vil dette være den værdi, man bruger.

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at hvis ejendommen var ejet af et par, skal beløbet deles med to. Hvis man ikke ønsker at beholde ejendommen, men i stedet sælge den, er det bedst, at det angivne beløb, er så tæt på salgsprisen som muligt. På den måde undgår man at betale kapitalvindingsskatten, som er på 21%.

Husk at halvdelen af den opgivne pris er baseret på købsprisen plus koefficienter, der anvendes til at ajourføre prisen, så den når den faktiske værdi. Koefficienterne er baseret på inflationsfaktorer.

I nævnte tilfælde fortæller tabellerne os, at koefficienten i perioden 2004 – 2012 er på 1,1262.

Med andre ord vil værdien af ejendommen være:

(Købspris + omkostninger) * aktualiseringskoefficienten


Matrikulærværdien i Estepona

Det anslås normalt, at udgifterne til et boligkøb vil ligge på 10% af købsprisen. I læserens tilfælde vil beregningen se således ud:

 

(153.000 euro + 15.300 euro) x 1.1262 = 189.539,46 euro – Aktualiseret skattegrundlag.

Hvis der tilføjes 3% for indbo:

189.539,46 euro x 3% = 195.225,64 euro – Aktualiseret skattegrundlag inklusiv møbler.

Den overlevende ægtefælle vil arve 50% af ejendommen. Ifølge skattemyndighederne vil arven have en værdi af:

195.225,64 euro x 50% = 97.612,82 euro – Arvede aktiver.

Eller 90.000 € (matrikulærværdien for 2012) + 3% 2.700 euro = 92.700 euro:

92.700 € x 50% = 46.350 € – Arvede aktiver.

Ved at anvende den matrikulære værdi vil man i dette tilfælde kunne reducere den arveafgift, der skal betales, men hvis salgsprisen for ejendommen er 141.000 euro, bør det angivne beløb i skiftedokumentet være højere for at undgå kapitalvindingsskat ved salg af ejendommen.

Hvis parret er residente i Spanien, skal der ikke betales arveafgift, da de arvede aktiver er under 175.000 euro.

For ikke-residente er man nødt til at anvende den spanske arvelov. For direkte slægtninge vil der være en nedsættelse på 15.956,87 euro, hvilket betyder, at beregningen af afgiften skal foretages af:

 

97.612,82 euro – 15.956,87 euro = 81.655,95 euro

 

Fra tabellerne kan vi se, at den gældende arveafgift vil være: 9.452,79 euro.

Hvis den anvendte værdi for eksempel var den matrikulære værdi, (ved anvendelse af den koefficient som skattemyndighederne opgiver, som afhænger af, i hvilken kommune ejendommen ligger) bliver beregningerne som følger:

46.350 euro – 15.956,87 euro = 30.393,13 euro – Arveafgiften bliver her på: 2,692.59 euro.

 

Opløsning af pro indiviso
Hvis begge ægtefæller stadig lever, findes der andre alternativer. Fra et skattemæssigt synspunkt er opløsning af et fælles ejerskab med et ”Escritura de disolución del pro indiviso” (et notardokument der opløser det fælles ejerskab) fritaget for den fulde overførselsskat (8 – 9% afhængig af værdien af ejendommen og de kommunale regler), og i stedet vil køberen kun skulle betale 1,2% af hele ejendomsværdien. I de fleste tilfælde vil opløsning af et fælles ejerskab være et bedre alternativ end det direkte salg til den anden ægtefælle (undtagen når den andel, der ejes af den købende part, er meget lille).

I dette tilfælde er værdien af hele ejendommen:

153.000 euro x 1.1262 = 172.308,60 euro – Aktualiseret ejendomsværdi.

Omkostninger ved opløsning af fælles ejerskab:

172.308,60 euro x 1,20% = 2.067,70 euro.

Hvis vi anvender koefficienten for den matrikulære værdi som ejendommens værdi, er beløbet, der skal betales: 90.000 euro x 1,20% = 1.080 euro.

Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside her

Vær opmærksom på, at i ovenstående tilfælde skal køberen betale 3% af salgsprisen til skattevæsenet, som tilbageholdelse af kapitalvindingsskat. (Kapitalvindingsskatten er i øjeblikket 21% af fortjenesten). Hvis sælgeren ikke har nogen fortjeneste på salget af ejendommen, og i de sidste fire år har betalt skat som ikke-resident, vil skattekontoret tilbagebetale de tilbageholdte 3%.

Testamente
Det bedste er at oprette et spansk testamente og i nogle tilfælde overlade ejendom beliggende i Spanien direkte til børnene i stedet for kun til ægtefællen, da det fradrag, der skal anvendes er 15.956,87 euro per arving, hvis de er direkte slægtninge.

Det beløb, der skal opgives som ejendomsværdi, afhænger af den konkrete situation.

Af María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa