Årets nytårsønske: Dobbelt statsborgerskab

Årets nytårsønske: Dobbelt statsborgerskab

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Som den første ting i det nye år sendte Danes Worldwide et personligt brev til samtlige af Folketingets medlemmer med en opfordring om at gøre det muligt for danskere i udlandet at opnå dobbelt statsborgerskab.
I brevet er der eksempler fra en undersøgelse om dobbelt statsborgerskab foretaget blandt 2235 danskere i udlandet. Undersøgelsen er lavet af Danes Worldwide og Copenhagen Goodwill ambassadørerne.

Til medlemmerne af Folketinget og den danske Regering
Om dobbelt statsborgerskab for danske statsborgere i udlandet. I takt med den stigende globalisering, der finder sted i disse år, bor mange danske familier i udlandet i længere perioder. Det drejer sig om et par hundrede tusinde danskere, hvoraf en stor del er medlemmer af foreningen Danes Worldwide, som bl.a. har til formål at varetage deres interesser i relation til Danmark. Fælles for disse danske statsborgere er, at de i bund og grund betragter og føler sig som danskere, og at deres danske statsborgerskab og deres danske pas udgør en vigtig livline til Danmark. De opfatter sig som repræsentanter for Danmark og danske værdier, og mange arbejder for danske virksomheder i udlandet.
Det er vigtigt for disse danskere i udlandet, at de får mulighed for at blive integreret i det land, de bor i. På en lang række områder kræver dette imidlertid, at de er statsborgere i opholdslandet. Efter gældende dansk ret (Indfødsretsloven § 7) mister man imidlertid sit danske statsborgerskab, hvis man søger og får et statsborgerskab i udlandet. At frasige sig sit danske statsborgerskab er meget vanskeligt for de fleste, der af mange forståelige grunde ikke ønsker at kappe forbindelsen til det gamle fædreland.

Danes Worldwide har gennem nylige rundspørger blandt flere tusinde danskere i udlandet fået et overblik over de muligheder for forbedringer i tilværelsen, som danskerne i udlandet tillægger betydning, når det gælder opnåelse af statsborgerskab i deres opholdslande. De mange synspunkter, vi har modtaget fra danske i udlandet, sammenfattes i det følgende.
Statsborgerskab i opholdslandet giver bl.a. bedre adgang til uddannelser og uddannelsesstøtte, lokal sygesikring, særlige jobs og offentlige stillinger. Det gælder også adgang til at optage lån, åbne bankkonti, investere i fast ejendom og til at tegne lokale forsikringer. Endvidere forenkles ens arveforhold og skatteforhold i opholdslandet. Man opnår en større retssikkerhed og udelukker risikoen for at blive udvist af landet. Statsborgerskab giver også bedre muligheder for at deltage i det politiske liv i opholdslandet, og dermed til at blive en ansvarsfuld borger. Man bliver generelt bedre integreret i opholdslandet og ikke marginaliseret. Samtidig kan man fastholde sin danske identitet.

I relation til Danmark vil en fastholdelse af dansk statsborgerskab indebære en fortsat tilknytning til ens hjemstavn for hele familien, der bl.a. medfører, at man ikke skal søge visum for at besøge Danmark, når dette er påkrævet, og at man fastholder muligheden for at kunne flytte tilbage og bosætte sig i Danmark på et senere tidspunkt. Ikke mindst ens børn bør kunne vende tilbage for at lære dansk og/eller få en uddannelse i Danmark.

Hertil kommer, at Danmark som nation har en selvstændig interesse i at bevare disse danskere i udlandet som danske statsborgere. Det gælder især i disse globale tider, hvor det er vigtigt at "brande" dvs. markedsføre Danmark og danske værdier til gavn for hele riget. Dansk eksport nyder godt af danskere ude, der forstår den lokale kultur og markedsforholdene. Det vil også styrke Danmarks image på den internationale scene, at Danmark giver sine egne statsborgere de bedst mulige vilkår, uanset hvor de bor.
Det danske krav om fortabelse af dansk statsborgerskab, når man søger et andet lands statsborgerskab, stiller danskerne i udlandet ringere i to henseender:

1. Udenlandske statsborgere, der søger og opnår dansk statsborgerskab, skal i princippet også opgive deres oprindelige statsborgerskab. Men denne ordning er så fuld af undtagelser, at de fleste naturaliserede danskere ikke fortaber deres oprindelige statsborgerskab og dermed i realiteten opnår dobbelt statsborgerskab. Der findes derimod ingen undtagelser for danske i udlandet, der må opgive deres danske statsborgerskab.

2. Når statsborgere fra andre lande kan opnå dobbelt statsborgerskab, f.eks. fra Sverige, Finland og England, vil de kunne få ansættelse i de stillinger i udlandet, som deres danske kolleger ikke har adgang til.
Der er således mange grunde, der taler for, at danske i udlandet, på linje med langt de fleste andre vestlige landes statsborgere, bør kunne opnå dobbelt statsborgerskab.

Mens der tidligere var en vis modstand imod princippet om dobbelt statsborgerskab i mange lande, har det internationale samkvem ført til, at langt de fleste vestlige lande i verden i dag accepterer dobbelt statsborgerskab. Inden for EU’s 27 medlemslande anerkender 20 lande (ca. 90 % af EU-landenes statsborgere) således princippet om dobbelt statsborgerskab – med enkelte restriktioner, mens syv lande (Danmark, Estland, Letland, Litauen, Østrig, Tjekkiet og Holland (ca. 10% af EU-landenes statsborgere) som udgangspunkt ikke accepterer princippet. Også USA, Canada, Australien, Schweiz, Rusland, Island og Tyrkiet accepterer dobbelt statsborgerskab, mens lande som Kina, Indien og Norge er imod.
Det må fremhæves, at Danmark allerede i vid udstrækning accepterer statsborgere i Danmark med dobbelt statsborgerskab. Dels de tusinder af naturaliserede indvandrere fra udlandet, der får mulighed for fortsat at bevare deres oprindelige nationalitet. Dels de tusinder af børn, hvis forældre er af hhv. dansk og udenlandsk herkomst.

Integrationsministeriet udsendte i april 2009 en udredning, der klart viste, at der ikke længere var reelle problemer ved en dansk accept af dobbelt statsborgerskab. Integrationsministeren tilkendegav imidlertid, at Regeringen "på nuværende tidspunkt fastholder, at dobbelt statsborgerskab skal begrænses i videst mulige omfang".
I februar 2010 var spørgsmålet til debat på et åbent samråd i Folketingets Indfødsrets-udvalg. Integrationsministeren konkluderede her, at Regeringen ikke havde nogen ny udmelding.

Det globale samfund har i de senere år udviklet sig med accelererende hastighed, som gør muligheden for at opnå dobbelt statsborgerskab mere relevant end nogensinde.
De tusinde henvendelser, som Danes Worldwide og andre har modtaget fra danske i udlandet vedrørende ønsket om at ændre lovgivningen, viser med al tydelighed, at vi her står over for et spørgsmål, som i stigende grad har udedanskernes bevågenhed. Da danskere i udlandet som udgangspunkt ikke kan stemme ved valg til Folketinget (hvilket en accept af princippet om dobbelt statsborgerskab i øvrigt ikke vil ændre noget ved), tager Danes Worldwide hermed kontakt til de politiske beslutningstagere herhjemme, for at påpege den utidssvarende danske retstilstand på området. Udedanskerne er nærmest blevet taget til gidsel for de fortsatte stramninger i udlændingepolitikken, som i sidste instans risikerer at føre til, at Danmark støder danske statsborgere og deres familier i udlandet fra sig.

På vegne af alle udedanskere og de danske foreninger i udlandet opfordrer Danes Worldwide såvel medlemmerne af Folketinget som Regeringen til snarest at acceptere princippet om dobbelt statsborgerskab. Det vil gøre det muligt at fastholde danskerne i udlandet i stedet for at fremme et uønsket "Dane drain". Foreningen er rede til en dialog med partierne og Integrationsministeriet med henblik på at finde en løsning.
Vi ser frem til, at der bliver fundet en løsning i 2011 og ønsker alle et Godt Nytår.

Jens Olesen, medlem af Danes Worldwide’s Bestyrelse og Copenhagen Goodwill Ambassador, Sao Paolo, Brasilien

Christopher Bo Bramsen, bestyrelsesformand for Danes Worldwide, København


Kommer du i klemme? Vi har brug for din historie!
For at råbe politikere og medier op har vi brug for din historie: Hvad betyder det i hverdagen, at du ikke har ret til dobbelt statsborgerskab?
Kontakt os meget gerne på redaktion@danes.dk, hvis vi må bruge din historie. Hellere i dag end i morgen. Det er lige nu, vi fornemmer en lydhørhed på Christiansborg.

Af Danes Worldwide

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa