Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email


 

Forsikring er nok den ældste og i dag mest benyttede form for risikobehandling. Vi kan definere det som en overførsel af risikoen for at miste noget mod betaling af en forsikringspræmie. I praksis køber personen, som enten selv bliver forsikret eller får sit navn på forsikringspolicen, beskyttelse mod et altødelæggende tab ved at betale en forsikringspræmie til forsikringsagenten. Forsikringspræmien er en lille udgift i forhold til det mulige tab.

De mest almindelige forsikringer kan deles op i to kategorier:
– Ejendomsforsikring, som dækker risici relateret til objekter, ejendom og gods (oversvømmelse, tyveri, brand, ødelæggelse, mm.)
– Personforsikring, som dækker risici, der omhandler fysisk eller pengemæssig integritet af den forsikrede (livsforsikring, invaliditet, pension, ansvar, mm.)

Eftersom enhver målbar risiko potentielt kan forsikres, kan en enkelt police i praksis dække mange aspekter, både ejendomsforsikring og personforsikring.
Eksempel: Et køretøj- eller en bilforsikring vil typisk dække både ejendomsrisiko (risiko for ødelæggelse af bilen) og personlig risiko (skade forårsaget af tredjepart, etc.)

Bilforsikring
En bilforsikring beskytter mod økonomiske tab ved færdselsuheld, og policen forbinder bilejeren og forsikringsselskabet. Bilejeren indvilger i at betale forsikringspræmien, og forsikringsselskabet indvilger i at betale tabene, som er defineret i forsikringskontrakten.

Generelt set kan en bilforsikring dække:
– Lægeudgifter, rehabilitering og nogle gange begravelsesudgifter
– Mistet løn som følge af påtvungen inaktivitet efter en ulykke
– Tingsskade, der dækker ødelæggelse eller tyveri af bilen
– Ansvarsdækning, der dækker førerens juridiske ansvar overfor andre i forbindelse med skade og ødelæggelse af ejendom.
I Spanien er det påtvunget i det mindste at være dækket af en ansvarsforsikring, men generelt er det anbefalelsesværdigt at være yderligere dækket.. Enhver god forsikringsagent kan hjælpe med valget af de bedste aftaler.

Boligforsikring
Boligforsikring dækker forskellige former for ulykker i hjemmet, inkl. brand, oversvømmelse og jordskælv. Hvis ens hus er beliggende i et højrisikoområde som et hus, der er bygget på en flodbred, hvor floden regelmæssigt løber over sine bredder, skal man være ekstra opmærksom på de klausuler og standardrisici, der står i policen. Boligforsikringspolicer dækker normalt ikke vedligeholdelsesproblemer, som er boligejerens eget ansvar.

Boligudlejningsforsikringer
Boligudlejningsforsikringer beskytter boligen mod skader forårsaget af lejere og enhver boligejers ansvar. Den kan indeholde en ret præcis inventarliste over, hvad boligen indeholder. Selvom det ikke er absolut obligatorisk, er boligudlejningsforsikringen specielt god for boligejere, der udlejer deres ejendom. Man kan finde kombinerede boligforsikringer, der dækker enhver form for ulykker eller ansvar for ejeren, husstand inkl. kæledyr eller lejere.

Sygeforsikring
Spanien tilbyder ligesom mange andre EU lande universel lægehjælp til landets skatteborgere. For at få dækket lægehjælp, hvis man ikke er skatteborger, skal man præsentere et europæisk sygesikringskort (efterfølgeren til E111 formularen) fra sit eget land. Alternativt, hvis man er over 60 eller invalid, kan man få socialt sikkerhedsidentifikation og lægehjælp ved at præsentere E121 eller E106 formularen. Afhængig af ens personlige situation kan det ofte være en god løsning at tegne en privat sygeforsikring, specielt fordi den månedlige indbetaling ofte er meget lav (starter generelt ved 30 € om måneden) samtidigt med, at dækningen almindeligvis er temmelig høj.

Tandskadedækning
Tandlægebehandlinger er normalt ikke dækket af det spanske sundhedsvæsen. Derfor er det anbefalelsesværdigt at have en tandskadeforsikring, hvis man planlægger at være i Spanien over en længerevarende periode. Ofte kan man få en kombineret sundheds- og tandskadeforsikring til en meget konkurrencedygtig pris.

Invalide-, ulykkes-, sygdoms- og arbejdsløshedsforsikring
Invalideforsikringspolicer tilbyder finansiel hjælp, når forsikringstager ikke er i stand til at arbejde på grund af invaliderende sygdom eller skade. Forsikringen dækker sager som boliglån, kreditkortregninger og overordnede udgifter i den periode, forsikringstageren er ude af stand til at arbejde. Sådanne forsikringer er meget populære blandt personer, der er ansat på kontrakt samt selvstændige arbejdstagere. Generelt er bidrag og klausuler i policerne individuelt udregnet af forsikringsagenten i henhold til forsikringstagerens profession og fareklasse. Livsvarig invalidedækning (tab af arbejdsevne) tegnes ofte sammen med livsforsikring. Denne type forsikring sikrer, at al eller dele af arbejderens løn og tilhørende lægeudgifter er dækket, når der er tale om en arbejdsrelateret skade.

Skadesforsikring
Skadesforsikringer dækker ulykker, der ikke nødvendigvis er tilknyttet en specifik ejendom. Det er nogle gange ansvarsforsikring og nogle former for industriel ejendomsforsikring.

Livsforsikring
Livsforsikring tilbyder økonomisk understøttelse til den afdøde forsikringstagers familie eller en anden begunstiget person. Afkastet afhænger af hvilken type police der er tale om og kan enten udbetales på én gang eller som løbende udbetalinger. Nogle livsforsikringspolicer bliver brugt som en form for opsparing, da det indbetalte beløb kan blive udbetalt efter forsikringstagerens anmodning. I mange lande gør skattesystemet livsforsikringer til en udmærket skattebesparende metode eller en måde at overføre penge til forsikringstagerens arvinger. Desværre gør det ikke den store forskel i Spanien, da skatten er den samme i alle tilfælde. Livsforsikringer er ofte tilknyttet et boliglån, hvor banken bliver den begunstigede. I tilfælde af forsikringstagerens død, vil boliglånet i banken blive indfriet, og arvingerne vil arve ejendommen uden nogen former for skyld til boliglån.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er en omfattende forsikring, der dækker juridiske søgsmål mod forsikringstageren. Alle de andre typer af forsikringer kan potentielt indeholde et aspekt af ansvarsforsikring. For eksempel erstatter alle bilforsikringer de skader, en bil kan forårsage på andre folks liv, helbred eller ejendom.

Beskyttelsen indeholder altid to aspekter:
– Et juridisk forsvar ved et søgsmål af forsikringstager (selvfølgelig i den sammenhæng, der er beskrevet i policen)
– Betaling på vegne af den forsikrede relateret til domsafsigelsen eller afgørelsen.

En af de mest benyttede ansvarsforsikringspolicer er “professionel skadesdækningsforsikring”. Denne forsikring dækker fagfolk som arkitekter, advokater, notarer, læger eller bygherrer imod anklager fra deres klienter. De er ofte markedsført som “dårlig praksis forsikring” eller “fejl og forsømmelse forsikring”. Andre typiske forsikringstagere er ejendomsmæglere, hjeminspektører, webudviklere og professionelle IT-folk.

Kreditforsikring
Kreditforsikring beskytter forsikringstageren mod at skulle tilbagebetale dele af eller hele lån i tilfælde af ulykker som invaliditet, arbejdsløshed eller død. Sommetider overlappes de af livsforsikringen. Den mest brugte kreditforsikring i Spanien er ”boliglånsforsikringen”, som dækker låntageren imod forsømmelse. I Spanien findes der banker, dog ikke mange, der tilbyder en form for udbetalingsbeskyttelse på kreditkort, som en effektiv form for kreditforsikring.

Andre forsikringer
Ovenstående liste er ikke fuldt dækkende, og der findes mange andre former for forsikringer. Faktisk kan man potentielt forsikre sig imod enhver målbar risiko. Derfor vil en snak med en forsikringsagent afklare enhver tvivl, man end måtte have.

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa