Det danske magasin i Spanien
Ændring af den spanske pensionsordning

Den spanske regering har vedtaget en ny lov, der omfatter den spanske socialsikring (Seguridad Social). Loven har fortrinsvis med pensionsalderen i Spanien at gøre, men indvirker også på forskellige andre områder.

Hensigten med den nye pensionslov er at gå væk fra den obligatoriske pensionsalder, og i stedet indføre en fleksibel pensionsalder, samt at forøge det beløb man har betalt til socialsikringen via sit arbejde, og det beløb man modtager, når man bliver pensioneret.
Ændringen af socialsikringen træder i kraft den 1. januar 2013 og vil gradvist blive implementeret over en periode på 15 år. Fra og med 2027 vil grundlaget for beregning af den gældende pensionsordning blive revideret hver femte år ud fra den forventede gennemsnitlige levealder for personer, der er 67 år gamle.

Pensionsalderen i Spanien
Den almene pensionsalder vil gradvist blive sat op fra de nuværende 65 år til 67 år i løbet af de næste 15 år. Pensionsalderen vil derfor fra 2027 være 67 år. Det vil dog stadig være muligt at gå på pension som 65-årig samt modtage fuld pension, hvis man har foretaget indbetalinger til socialsikringen i mindst 38 år og 6 måneder. Selvom man ikke har bidraget til socialsikringen i nævnte periode, er der dog stadig mulighed for at gå på pension som 65-årig, men i det tilfælde vil pensionens størrelse blive proportionelt nedsat i forhold til hvor længe, man har været erhvervsaktiv.

Grundpension og bidragsperiode
På nuværende tidspunkt beregnes pensionens grundbeløb ud fra det bidrag, man har indbetalt de seneste 15 år. Fra 2013 bliver dette ændret, og frem til 2027 vil beregningen gradvist blive udvidet til at omfatte de seneste 25 år. Beregning af pensionen vil blive foretaget proportionelt. Det betyder, at pensionisten vil modtage 50 % af grundpensionen for de første 15 års bidrag. Fra det 16. år og til der er forløbet 248 måneder, vil der blive tillagt 0,19 % til grundpensionen. Derefter og frem til der er gået i alt 264 måneder, vil der yderligere blive tilføjet 0,18 %. For at kunne få fuld pension på 100 % skal bidragsperioden være på 37 år. Overgangen fra den nuværende bidragsperiode på 35 år vil være progressiv i perioden fra 2013 til 2027.

Forlænget erhvervsaktiv periode
Et andet aspekt ved den nye pensionsordning er en belønning til personer, der frivilligt beslutter at udskyde deres pensionsalder. Belønningen består i en stigning af den årlige pensionsydelse på 2-4 %.

Førtidspensionering
Der eksisterer to former for førtidspensionering, enten frivillig eller på grund af force majeure. I begge situationer gælder det, at man skal have bidraget til socialsikringen i minimum 33 år for at kunne være berettiget til førtidspension. Pensionsydelsen vil blive reduceret med 1,875 % per kvartal for personer, der har bidraget til socialsikringen i mindre end 38 år og seks måneder. Hvis man har indbetalt bidrag i mere end 38 år og seks måneder, vil pensionsydelsen derimod kun blive nedsat med 1,625 % per kvartal.

For at være berettiget til førtidspension på grund af force majeure skal nedenstående krav være opfyldt:
• Personen skal være mindst 61 år gammel.
• Personen er registreret som arbejdsløs på arbejdsløshedskontoret.
• Personen er blevet afskediget på grund af omstændigheder, der ikke skyldes arbejdstagerens men virksomhedens økonomiske situation.

Det vil fortsat være muligt, at førtidspensionere en ansat på 61, såfremt virksomheden ansætter en ny medarbejder. Virksomhedens bidrag til socialsikringen for den nye medarbejder vil dog stige for at mindske indvirkningen på den spanske socialsikring.

Særlige omstændigheder
I tilfælde af børnepasning, hvor karrieren i en periode afbrydes, bliver der tillagt ni måneders pensionsbidrag per barn, dog kan der maksimalt tillægges bidragsydelser svarende til to år. Desuden må perioden ikke overstige den reelle periode uden arbejde. Ovennævnte gælder kun en forælder. Hvis der opstår uenighed mellem forældrene, vil ydelsen blive tildelt moderen.
Personer, hvis arbejde omfatter stor fysisk belastning, regelmæssig kontakt med giftige stoffer eller farlige og uhygiejniske forhold, er desuden berettiget til en nedsættelse af pensionsalderen.
Personer i praktikophold eller stipendieprogrammer (becarios), hvor personen er berettiget til social sikring, vil få en ekstra bidragsperiode. Denne gives kun én gang og højst for en periode på to år.

Undtagelser
De tidligere regler om førtidspension og pension generelt kan anvendes under visse omstændigheder:
• Personer hvis sidste ansættelse ophørte den 25. marts 2011.
• Personer der har fået tilkendt delvis pension inden den 25. marts 2011.
• Personer der fratræder deres sidste stilling, som følge af en kollektiv ansættelses- eller virksomhedsaftale, der blev underskrevet inden den 25. marts 2011. Det gælder uanset om arbejdet ophører inden den 1. januar 2013.

Spørg din spanske advokat
Hvis du er i tvivl om din nuværende bidragsstatus, er det altid en god ide at bede om råd hos din spanske advokat.

Af María Teresa Velasco, Velasco Lawyers, www.velascolawyers.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.